وبلاگ گروه کارآفرینی آذربایجان غربی

 

1.یکی از راه های رسیدن به اهداف چیست؟

 الف)کار کردن            ب)برنامه ریزی           ج)شغل                د)هدف

 2.به کسب و کاری گفته می شود که تعداد افراد در آن بیشتر از 500نفرباشد؟

 الف)کوچک         ب)متوسط           ج)بزرگ            د)خانگی

 3.کسب وکارجدیدی را راه اندازی می کند؟

 الف)کارآموز        ب)کارآفرین             ج)کارفرما          د)کارگر

 4.اولین مسئله در راه اندازی کسب و کار است؟

 الف)برنامه ریزی         ب)هدف           ج)تصمیم گیری        د)همه موارد

 5.صفات لازم برای موفقیت در فروش اولین قدم چیست؟

 الف)عشق         ب)علاقه          ج)خوش رویی           د)فروشندگی

 6.توانایی انجام کاربه کمک دیگران است ؟

 الف)رئیس            ب)کار فرما           ج)کارگر         د)مدیر

 7.راه اندازی کسب وکار با چه چیزی همراه است؟

 الف)ثروتمندی           ب)بزرگی           ج)نو آوری           د)شکوفایی

 8.کدام یک از موارد زیر جز پس ازاتمام تحصیلات پیش روی خود دارید؟

 الف)ادامه تحصیل        ب)استخدام            ج)تکلیف             د)الف و ب

 9.به کسی که برای خودش کارکند ودراستخدام شرکتی نباشد چه میگویند؟

 الف)ایجاد کسب وکار      ب)خویش فرما           ج)الف وب         د)هیچکدام

 10........عبارت از شیوه درست فکر کردن وزندگی کردن؟

 الف)مثبت اندیشی          ب)موفقیت            ج)هدف              د)پشتکار

 11.کسب و کار اینترنتی به فروش چه عواملی در اینترنت گفته می شود؟

الف)محصولات یا خدمات      ب)اطلاعات       ج)فیلم          د)هیچکدام

 12.نقطه و موقعیتی که می خواهیم به آن برسیم اشاره به کدام گزینه می کند؟

 الف)موفقیت            ب)اعتماد بنفس             ج)هدف               د)خلاقیت

 13.همه گزینه های زیر اشاره به ویژگی  جمعیت شناختی کار آفرینان میکند بجز:

 الف)جایگاه اجتماعی       ب)عشق          ج)سن              د)تحصیلات

 14.چه سندی مکتوب است که جزئیات کسب وکار پیشنهادی رامشخص می کند؟

 الف)امور مالی         ب)استراتژی بازار        ج)طرح کسب و کار      د)ما موریت

 15.به ارتباطاتی اطلاق می شود که پیشبینی شده نیستند واز نظم خاصی پیروی نمیکنند؟

 الف)ارتباط رسمی        ب)ارتباط مستقیم          ج)غیر مستقیم         د)ارتباط غیررسمی

 16.اولین صفت لازم برای موفقیت در فروش کدام است؟

 الف)ابتکارونوآوری مثبت درروابط     ب)نتیجه گرابودن    ج)عشق    د)صبروشکیبایی

 17.چند درصد نبوغ ناشی ازداشتن کاردر کار است؟

 الف)90%              ب)100%              ج)50%              د)80%

 18.دانستن .خواستن.توانستن در چه سایه ای معنی پیدا می کند؟

 الف)رمز موفقیت        ب)فرصتها            ج)کار کردن           د)عمل

19.بیشتر.......رادارای مرکز کنترل درونی توصیف کرده اند؟

 الف)کارآفرینان         ب)کارفرمایان         ج)کارآموزان          د)هیچکدام

 20.ازمواردزیرکدام جز تعیین شکل کسب وکار نمی باشد؟

 الف)کسب وکار شریکی      ب)شرکتی         ج)انفرادی          د)مالیاتی

 21.کدام یک از موارد زیر جز روش عمده برای بهبود فروشگاه می باشد؟

 الف)دادن محصول        ب)تخفیف          ج)اعطای جایزه      د)همه موارد

 22.اساسا............ به عنوان جوهره کارآفرینی شناخته شده است؟

 الف)موفقیت        ب)خلاقیت        ج)کارآفرین         د)هیچکدام

 23.مازاددرآمدهابه هزینه کاری یک واحدتجاری جزکدام یک ازمواردزیراست؟

 الف)سود ویژه          ب)زیان ویژه           ج)الف وب          د)هیچکدام

 

24.برنامه ریزی کوتاه مدت معمولا تا..........طول میکشد؟

الف)پنچ ماه         ب)چهارسال           ج)دو سال           د)یک سال

 25.برای پرورش وافزایش خلاقیت کدام مورد درست است؟

 الف)آگاه بودن ازمجموعه موفقیت کنونی     ب)زمان      ج)پشتکار     د)اعتماد بنفس

 26.مشاغل روان قدیم کدام است؟

 الف)مسکن           ب)آسیابان           ج)مهندس نساجی          د)الف وب

 27.یک ویژگیهای کارآفرینان کدام است؟

 الف)ابتکار         ب)توانایی             ج)قدرت             د)استقلال طلبی

 28.تعیین شکل کسب وکار کدام مورد است؟

الف)کسب وکار خوب      ب)انفرادی         ج)اینترنتی          د)زیاد

 29.از نظر بازاریابی مهم بر چند حسن می شوند؟

 الف)تجربه کاری      ب)طبقه اجتماعی     ج)محل سکونت       د)هیچکدام

 30.کدام موارد است که اغلب دانشمندان بر آن اعتقاد نظر دارند؟

 الف)ایده          ب)خلاقیت              ج)نوآوری          د)فرهنگ

 31.یک صفات لازم برای موفقیت در فروش کدام مورد است؟

 الف)اولین گام عشق       ب)باهوش رفتاری        ج)کم هزینه       د)احساس جلب مشتری

 32.صوتهای مالی به کدام بخش مربوطه :

 الف)کیفیت کالا        ب)صورت سودی          ج)زیان         د)الف وب

 33.برنامه ریزی یک مورد کدام است؟

 الف)کوتاه مدت        ب)رفیق            ج)درست            د)همه موارد

 34.اولین گام در صفات لازم برای موفقیت درفروش چیست؟

 الف)عشق            ب)آمار و اطلاعات            ج)فروشندگی حرفه ای       د)گرا بودن

 35.حسابداری چه زبانی است؟

 الف)خدمات         ب)خرید کالا             ج)تجارت             د)سرمایه گزاری

 36.این سخن از کست(90درصدنبوغ ناشی از داشتن پشتکار است)؟

 الف)ادیسون           ب)امام علی           ج)رسول اکرم           د)امام حسین

 

37.مشاغل دوران قدیم چیست؟

 

الف)مسگر          ب)نساجی              ج)کامپیوتر            د)مکانیک

 38.کدام یک از گزینه های زیر جز ابعاد موفقیت است؟

 الف)بعد اجتماعی          ب)بعد سازمانی         ج)اقتصادی         د)سیاسی

 39.برای رسیدن به موفقیت کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟

 الف)پرورش خلاقیت       ب)تعیین اهداف بزرگ      ج)اعتماد بنفس     د)الگو برداری

 40.کدام یک از موارد زیر جز کسب وکار نمی باشد؟

الف)کسب وکار کم       ب)بزرگ          ج)متوسط          د)کوچک

 41.دلایل انتخاب کسب وکار خانگی را بنویسید؟

 الف)توسعه         ب)آزادی           ج)بالا بودن کیفیت زندگی         د)الف وب

42.برای راه اندازی کسب وکار در منزل چه موردی باید در نظر گرفته شود؟

 الف)نیاز به مجوز         ب)محل تعیین کار       ج)احتمال موفقیت      د)تناسب با اقشار

 43.کدام یک ازموارد زیر از راههای منابع مالی کسب وکار نیست؟

 الف)پس انداز شخصی      ب)قرض ازدوستان     ج)جلب افراد سرمایه گذار   د)دلایل شخصی

 44.کدام یک از موارد زیر از عنصر های بازار یابی است؟

 الف)محل           ب)سن         ج)محصول            د)طبقه اجتماعی

 45.ویژگی مدیران کدام یک از عوامل زیر است؟

 الف)در آینده زندگی کردن      ب)علاقه به تغییر دادن    ج)تهدید گرا       د)همه موارد

 


ادامه مطلب